รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2562 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Factors Associated with Second Hand Smoke Exposure in the Home among Pregnant Women in Phetchabun Province
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Thai Journal of Public Health)
Vol.49 No.3 (Sep-Dec 2019)
P-ISSN : 0125-1678(เดิม)
P-ISSN : 2697-584X(ใหม่)
E-ISSN : 2697-5866
เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษและP-ISSN(ใหม่) ตั้งแต่ปีที่49ฉบับที่3กย-ธค62เป็นต้นไป
บทคัดย่อ
The present study aimed in investigate the association between factors associated with second hand smoke (SHS) exposure in the home during pregnancy. We employed a cross-sectional analytical study by interviewing a total of 1,264 non-smoke pregnant women in 7 hospitals. Multiple logistic regression was used to investigate the association between factors and SHS exposure. The majority of participants had high school level education (68.8%), and the mean age was 27.1 years. More than 90% of participants lived in detached housing and 75% had not received SHS harm information. The percentage of the participants who permitted all or part of the home for smoking, and had their husband’s smoking in the home were 46.7% and 42.6%, respectively. The estimated prevalence of SHS exposure during pregnancy was 57.2% Multivariate modelling demonstrated that husband smoking in the home (AOR = 11.9, 95% CI = 8.75 to 16.14, p<0.001), receiving SHS harm information (AOR = 0.71, 95% CI = 0.52 to 0.97, p = 0.034), permitted smoking in some part of the home (AOR = 3.59, 95% CI = 2.37 to 5.43, p<0.001) and living in a apartment (AOR = 0.47, 95% CI = 0.28 to 0.81, p = 0.006) were strongly associated with SHS exposure. Our results suggest the there is a need for a public health intervention educating on the impact of SHS exposure during pregnancy, and ways to prevent exposure. In addition, health personel, particularly in ante-natal visits, should advise pregnant women and their partners on ways to foster smoke-free environments.
คำสำคัญ
Second hand smoke,pregnancy,pregnant women
วันที่นำเสนอ
1 กันยายน 2562
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษและP-ISSN(ใหม่) ตั้งแต่ปีที่49ฉบับที่3กย-ธค62เป็นต้นไป