รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2562 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Association between the Frequency of Smoker’s Cigarette Consumption in the Home and Urine Cotinine Concentrate among Pregnancy Women in Thailand
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 128th Congress of the Korean Academy of Tuberculosis and Respiratory Diseasesในหัวข้อ Healthy Breath, Happy Life ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมล็อตเต้ โฮเต็ล กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
บทคัดย่อ
Background: There was strong evidence from several studies that second hand smoke exposure during pregnancy is impact on respiratory probles in infant including asthma, pneumonia and bronchitis. Furthemnore, most trdiep eerancyidimnopact developed countries, The present study aims to investigaie the association behween the frequcncy of smnokers gadcutedin. Sumption in the home and urine cotinine concentrate among preghant woren in Thailand. Metihods: Ths study ertp oyed a cros-sectional analyrical study by using the interview from the totaled 1,274 non-smoke pregnant women were aienatal care in 7 public hospitals under the Ministry of public health, Thailand, and urine samples were analyzed for cotinine concen-rate, Muliple linear regression was used to investigate association between the frequency of smoker's cigarette consuimp-ion in the home and urine cotinine concentrate. Results: Among the total of 1,.274 mon-smoke pregnant women, 53.5% had the frequency of smoker 's cigarette consumption in the home was every day and 59.7% had urine cotinine level was 2400 ngml. After adjusting for covariates, we found that the frequency of smoker 's cigarette consumption in the home every day was the significantly association with urine cotinine concentrate (adjusted mean difterence = 134.2;95%CI = 29.1 to 239.3; pxO.0S). In terms of other covariates, time of second hand smoke exposure per day, employment status, home contribute with tobacco, and parity of pregnancy were also strongly associated with urine cotinine concentrate. Conclusions: This study demonstrates the frequency of smoker's cigarette consumption in the home every day is the indicator of level urine cotinine concentrate among pregnant women. Other factors could be shown to be associated with urine cotinine concentrate. Therefore, health personals should be assess of second hand smoke exposure during pregnancy and promote smoke-free en-vironments to improve infant health.

Funding statement: The project was funded by Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC).
คำสำคัญ
Pregnancy women,second hand smoke,urine cotinine concentrate OP-072
วันที่นำเสนอ
7 พฤศจิกายน 2562
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 237 ครั้ง
หมายเหตุ
Abstract