รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การศึกษาการหมักเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันด้วย Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 และ Pichia stipitis 10
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2562
15 มีนาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
15 มีนาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
5,388 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings