รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Effects of Accent Familiarity on English Listening Comprehension of Freshman Students Studying English Business at Phetchabun Rajabhat University
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการ 2019 5th International Conference on Education and Training Technologies
27 - 29 May 2019
ณ กุรงโซล ประเทศเกาหลีใต้
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
27 พฤษภาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
40,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
หมายเหตุ
--