รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Development of The instructional Activities for Enhancing Student Teachers' Ability in Developing Instructional Innovation Focusing on Local-Related Content by Using Lesson Study Approach
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการ International Conference on New Horizons in Education
3 - 5 July 2019
ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
3 กรกฎาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
40,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings