รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2561 / 2561
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้พิการสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ : การประสานและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
ISSN : 2351-0374
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กันยายน 2561
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2