รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาในชุมชนสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
E-ISSN : 2408-1752 (เดิม 1906-3628)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤษภาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1