รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Using Circular Open Field Thigmotaxis to Tast Fermented Plant Extracts as Rat Repellents
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Journal of Biological Sciences
Vol.19 No.2 : 98 - 103
Accepted : 23 April 2019
(อยู่ฐานข้อมูล Scopus, ISI Web of Science)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
23 เมษายน 2562
งบประมาณสนับสนุน
15,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal