รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Analysis of Chemical Properties and Gamma - Oryzanol Content in Luem Pua Rice Bran Oil (Oryza sativa L.)
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Science & Technology Asia มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Vol.24 No.2 April - June 2019
(วารสารอยู่ฐานข้อมูล Scopus)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 เมษายน 2562
งบประมาณสนับสนุน
15,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal