รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ตัวทำละลายที่มีผลต่อพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากผักตบไทย
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7
7 มิถุนายน 2562
ณ อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
7 มิถุนายน 2562
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings