รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ
บทคัดย่อ
การสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ส่งผลกระทบต่อทารกแรกเกิดในครรภ์ได้แก่ น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2500 กรัมและคลอดก่อนกำหนด แต่การศึกษาความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ในประเทศไทยมีจำกัด

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดและอธิบายความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์

ระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 1,274 คนที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์ที่ประยุกต์จากแบบสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ใช้ร้อยละค่าเฉลี่ยเพื่ออธิบายลักษณะประชากรและความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่งตั้งครรภ์ภายในบ้านในรอบเดือนที่ผ่านมา

ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลีย 27.1 ปี ต่ำสุด 18 ปีและสูงสุด 45 ปี มีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่อย่างน้อย 1 คน ร้อยละ 65.3 โดยเป็นสามีร้อยละ 65.3 มีความถี่ในการสูบบุหรี่ในบ้านทุกวันร้อยละ 81.4 การสูบเฉลี่ย 7.7 มวนต่อวัน ความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสอง คิดเป็นร้อยละ 50.0 โดยสัมผัสทุกวันร้อยละ 24.9 และสัมผัสอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งร้อยละ 26.1 สัมผัสต่ำกว่า 5 นาทีและ 5 นาทีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.0 และ 15.0 ตามลำดับ

สรุปและข้อเสนอแนะ หญิงตังครรภ์มีการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์อยู่ในระดับสูงดังนั้นควรสือสารรณรงค์เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และสามีมีควมตระหนักถึงอันตรายของการสัมผัสบุหรี่มือสอง
คำสำคัญ
ความซุก,การสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์,หญิงตั้งครรภ์
วันที่นำเสนอ
20 มิถุนายน 2562
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
หมายเหตุ
--