รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Comparing the performance of urine and copro-antigen detection in evaluating Opisthorchis viverrini infection in communities with different transmission levels in Northeast Thailand
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร PLOS Neglected Tropical Diseases
Vol.13 No.2 หน้า e0007186
Published : 8 February 2019
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ ISI)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
8 กุมภาพันธ์ 2562
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal