รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Effect of Temperature on the Killing of Opisthorchis viverrini Eggs In Vitro
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Korean of Journal Parasitology
Vol.57 No.1:49-53
February 2019
วารสารดังกล่าว มีค่า Impact factor เท่ากับ 1.207 อยู่ใน Quartile 3 และอยู่ในฐานข้อมูล ISI
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กุมภาพันธ์ 2562
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal