รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2560 / 2561
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2561) 23-30
บทคัดย่อ
This research is to study the development of the expanding rollers, sapodilla sizing machine model 2. This has been done by studying the optimal factors of developing the expanding rollers, sapodilla sizing machine, examining the machine’s competency and evaluating the satisfaction with sapodilla orchards after trying out. The 32 factors factorial designed and the analysis of experimental variance was applied to studying the optimal factors of developing this machine in order to study influential variables which affect the accuracy of sapodilla sizing which could be grouped into 4 sizes; 1, 2, 3, and 4 (small, medium, large, and extra-large). This research also studied the speed factor of spindle at 100, 200, and 300 rpm and the angle of inclination factor of spindle at 5 degree, 10 degree, and 15 degree. The study found that all factors statistically significant affected the accuracy of sapodilla sizing. The spindle speeds at 200 rpm and the spindle’s angle of inclination at 5 degrees was the most proper for sizing. We took these factors to develop the machine. After examine the quality of the machine it is found that the mean of productivity was 473 kg h-1 which was more than the manual sorting about 2.60 times and less than 2.49 times for old version because minimizing the machine size. The error rate was 5.17% which the accuracy was gained from the previous model was 1.48%. The electricity consumption rate was 5.88 bath h-1. The economic analysis indicated that the payback period was 1.13 years. The satisfaction evaluation, 43 sapodilla orchards of evaluate this machine at 4.27 which was in good level.
คำสำคัญ
Sapodilla,Sizing machine,Optimal factor
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2561
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
หมายเหตุ
--