รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2561 / 2562
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การใช้อินโฟกราฟิกในการนำเสนอข้อมูลยุคดิจิทัลคอนเทนต์ ด้วยโปรแกรม Piktochart
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561
(อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
ISSN : 2651-107X
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 ตุลาคม 2561
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal