รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Inkjet Printing of Room-Temperature Gas Sensors for Identification of Formalin Contamination in Squids
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Received: 21 Oct 2018
Accepted: 18 Jan 2019
Published Online: 23 Jan 2019
(อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Web of Knowledge)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
23 มกราคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
15,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal