รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2561 / 2561
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Structural and Dielectric Properties of Zn2TiO4 Ceramic from Sol-Gel Method
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการ URU International Conference on Science Technology 2018
2 - 3 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
Dielectric,Zn2TiO4,Sol-Gel
วันที่นำเสนอ
2 สิงหาคม 2561
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings