รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
แบบจำลองสำหรับคำนวณค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
รังสีรวมของดวงอาทิตย์,ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา,จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่นำเสนอ
1 พฤษภาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1