รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2560 / 2560
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร สิ่งแวดล้อมศึกษาปีที่ 8 ฉบับที่18กันยายน – ธันวาคม2560(อยู่ในฐานข้อมูล TCI จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่3)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กันยายน 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
หมายเหตุ
--