รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2559 / 2560
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ACaseStudyofCommunicativeEnglishinCulturalTourismofPhraBuddhaMahaDhummarajaattheBuddhistPark,PhetchabunProvince
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่10ภายใต้แนวคิด“พลวัตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมข้ามพรมแดน”ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวันที่2 – 3กุมภาพันธ์2560
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
2 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
หมายเหตุ
--