รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2559 / 2560
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ThePreservationofInformationResourcesinRajabhatUniversityLibraries
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการ KoreanLibraryandInformationScienceSociety“RethinkingLibraryServices”May26 – 27,2017KongjuNationalUniversityGongju,Korea
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
26 พฤษภาคม 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
หมายเหตุ
--