รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2560 / 2561
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
กลไกตามรัฐธรรมนูญ : นักการเมืองไทยไร้ทุจริตอุดมการณ์และความท้าทาย
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560
เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่
อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น
Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
10 พฤศจิกายน 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
หมายเหตุ
--