รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2560 / 2561
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Production of Biodiesel from Used Vegetable Oil by Using Calcium Oxide Catalyst0
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
The 2 IEEE Internationnal Conference on Science and Technology
7 - 8 December 2017
Faculty of Science and Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
7 ธันวาคม 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
หมายเหตุ
--