รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2556 / 2555 / 2556
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Comparison of Point Estimation for Parameter for Geometric Distribution Data in Small Sample Size
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
14 พฤษภาคม 2556
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.25
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
หมายเหตุ
--