รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2560 / 2561
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรนเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอ วงจรสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเดรเจอร์โหมดกระแส ซึ่งเอาต์พุตอิมพีแดนซ์มีค่าสูง โดยใช้ Voltage Differencing Transconductance Amplifiers (VDTA) 2 ตัว ต้วต้านทางลงกราวด์ 1 ตัว และตัวเก็บประจุที่ต่อลงกราวด์ 2 ตัว เงื่อนไขและความถี่การกำเนิดสัญญาณสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อิสระจากกัน ผลการจำลองด้วยโปรแกรม PSPICE สอดคล้องกับทฤษฎีที่คาดการณ์ไว้อัตราบริโภคกำลังงานมีค่าเท่ากับ 540μW.
คำสำคัญ
วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์,VDTA,โหมดกระแส
วันที่นำเสนอ
27 มิถุนายน 2561
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
หมายเหตุ
--