รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2560 / 2561
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตร
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2561
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
หมายเหตุ
วารสารไม่อยู่ในฐานใดเลย