รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2560 / 2561
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะของโรคไตที่เรื้งรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของคนไทย
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย Health Literacy for Sustainable Development Goal: Human Resource Development วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดย่อ
เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคไตเรื้อรัง ทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่สูงและค่าใช้จ่ายในการดูแลอย่างมหาศาล ความชุกของโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่รายได้ต่อหัวประชากรสูงกว่าค่ากลางรวมถึงประเทศไทยปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่มีการศึกษาในต่างประเทศ ในประเทศไทยพบการศึกษาขนาดเล็กและยังไม่เป็นตัวแทนของระดับชาติ
คำสำคัญ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2,โรคไต
วันที่นำเสนอ
31 พฤษภาคม 2561
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
หมายเหตุ
โปสเตอร์