รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2560 / 2561
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาเครื่องป้องกันนกรบกวนระบบอัตโนมัติด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย-สสศท)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 20 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
วารสารอยู่ฐาน TCI กลุ่มที่ 3
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤษภาคม 2561
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
หมายเหตุ
--