รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2560 / 2561
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานและการประเมินความพึงพอใจการนำเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
ปัจจัยเสี่ยง,ความพึงพอใจ,เจ้าหน้าที่รัฐ,เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล
วันที่นำเสนอ
1 เมษายน 2561
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
หมายเหตุ
--