รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2560 / 2561
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ตำราง เรื่อง การสื่อสารดาวเทียม
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
ตำราผ่านการประเมินขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
30 พฤศจิกายน 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
หมายเหตุ
--