รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2560 / 2561
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำแบบสูบกลับขนาดเล็ก
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
12 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
การผลิตไฟฟ้า,ระบบน้ำแบบสูบกลับ
วันที่นำเสนอ
12 กรกฎาคม 2561
งบประมาณสนับสนุน
4,716 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
หมายเหตุ
Oral