รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2560 / 2560
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Proper Non-Chemical Agriculture Message and Channel Design for the Learning of Ban Hin How Farmer Group, Lom Kao District, Phetchabun
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิชาการ นิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ 21 ปี
สิงหาคม 2560
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 สิงหาคม 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
หมายเหตุ
--