รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2561 / 2560 / 2561
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
25 - 26 มกราคม 2561
ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร,ข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม,การประมาณค่าความแปรปรวน
วันที่นำเสนอ
25 มกราคม 2561
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
หมายเหตุ
--