รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2559 / 2560
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
31 มกราคม 2560
งบประมาณสนับสนุน
3,804 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
หมายเหตุ
--