รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2559 / 2560
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
26 - 27 มกราคม 2560
ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
26 มกราคม 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 784 ครั้ง
หมายเหตุ
--