รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2560 / 2560
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Preparation of Micro-Porous Fibroin Membrane by Emulsion Method
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร SNRU Journal of Science and Technology
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
Micro-Poros,Fibroin Membrane,Emulsion Method,Colloid Solution
วันที่นำเสนอ
1 กันยายน 2560
งบประมาณสนับสนุน
14,062 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1