รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2559 / 2560
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าผลรวมประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 22)
2 - 4 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
2 มิถุนายน 2560
งบประมาณสนับสนุน
8,420 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
หมายเหตุ
Oral