รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2559 / 2560
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ลวดลายผ้าจากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม เลขที่ 353184
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
7 เมษายน 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
หมายเหตุ
--