รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2560 / 2560
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ภายใต้ ประเทศไทย 4.0
4 สิงหาคม 2560
ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
4 สิงหาคม 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
หมายเหตุ
--