รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2560 / 2559 / 2560
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2017: การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0"
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ,เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่
วันที่นำเสนอ
27 มกราคม 2560
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
หมายเหตุ
--