รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2559 / 2559
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การศึกษาผลของครีมมะกรูดต่อการแก้ไขปัญหากลิ่นเท้า
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
"การประชุมวิชาการระดับชาติแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาของแผ่นดิน
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2559
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก"
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
29 สิงหาคม 2559
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
หมายเหตุ
--