รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2559 / 2560
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย นเรศวร Journal of Education Narasuan University ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2559 ISSN 0859 - 5127
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 ตุลาคม 2559
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
หมายเหตุ
--