รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2558 / 2559
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การป้องกันโรคราแป้งของแตงกวาโดยใช้สารนาโนซิงค์ออกไซต์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม” (The 1st KRU National Academic Conference) วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
27 พฤษภาคม 2559
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
หมายเหตุ
--