รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2558 / 2559
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ข้อเสนอเชิงทดลองว่าด้วยกรอบการศึกษาการเมืองแบบหลังสมัยใหม่
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “พลวัตและความหลากหลายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ โรงแรมมนุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
23 กรกฎาคม 2559
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
หมายเหตุ
--