รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2559 / 2560
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4/2559 “การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและการเมือง” ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 ตุลาคม 2559
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
7 ตุลาคม 2559
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
หมายเหตุ
--