รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2558 / 2559
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารสักทอง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 (อยู่ในฐานข้อมูล TCI จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
2 พฤษภาคม 2559
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
หมายเหตุ
--