รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2559 / 2559
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การทดสอบการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา สกุล Russula บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDB และ MEB ในห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบ proceeding
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
ในการประชุมระดับชาติ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8และชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
31 สิงหาคม 2559
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
หมายเหตุ
--