รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2558 / 2559
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อดัชนีชี้วัดภาวะอ้วนในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
รวมบมความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนางานวิจ้ย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
27 พฤษภาคม 2559
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
หมายเหตุ
--