รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2558 / 2559
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Hydrology and Water Studies of Hydroelectric power plants of Huai Pa Law Reservoir, Muang District, Phetchabun Province
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
International Transaction Journal of Engineering. Management & Applied Sciences & Technologies
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
10 มีนาคม 2559
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal ** ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่สกอ.รองรับวารสาร