รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2557 / 2557
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Evaluation of impulse respose function displacement and velocity - sine decaying forcing function via Green's function method
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 2 สิงหาคม - กันยายน 2557 อยูาในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ISSN 1686-4409)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 สิงหาคม 2557
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal